Preview
Collection: Dooffy Design Christmas. | Author: Dooffy Design | License: Free for commercial use | Read me

Read me

Dooffy Design Christmas By: Dooffy Design License: Free for commercial use Count: 11 Icon set page: http://www.dooffy.com ********************************************************** ///////////////////////////////////////// / / / / / Dooffy Design / / / / / ///////////////////////////////////////// ********************************************************** www.dooffy.com Dooffy Design Vám pøiná?í zcela zdarma grafické doplòky pro Vá? web, grafiku, prezentaci nebo jen tak pro zábavu. Budu rád, kdy? se vám mé práce líbí a opìt nav?tívíte mé webové stránky www.dooffy.com popø. tyto stránky dále doporuèíte svým pøátelùm a známým. ********************************************************** INFORMACE V ÈE?TINÌ Autor: Dooffy Design Licence: Freeware (zakázáno prodávat za úèelem zisku bez souhlasu autora, komerèní vyu?ití ano...) Èeský název setu: Vánoèní ikony Anglický název setu: Christmas Icons Poèet ikon: 10 ks Velikost ikon: 256x256, 128x128, 64x64 a 32x32 px Formáty: JPG, PNG, PNG bez pozadí Formát ke sta?ení: archív ZIP Velikost archívu: Webové stránky výrobce: www.dooffy.com ENGLISH INFO: Autor: Dooffy Design Licence: Freeware Czech name: Vánoèní ikony English name: Christmas Icons Count: 10 Size icons: 256x256, 128x128, 64x64 a 32x32 px Format: JPG, PNG, PNG (no backround) Formát downloadí: ZIP Size ZIP: Web sites - Author: www.dooffy.com Názvy ikon - Name Icons (øazeno podle abecedy): dooffy_ikony_christmas_0000_dooffy_design.png dooffy_ikony_christmas_0001_ice_skate.png dooffy_ikony_christmas_0002_present.png dooffy_ikony_christmas_0003_santa.png dooffy_ikony_christmas_0004_apple.png dooffy_ikony_christmas_0005_tree.png dooffy_ikony_christmas_0006_nature.png dooffy_ikony_christmas_0007_decor.png dooffy_ikony_christmas_0008_candles.png dooffy_ikony_christmas_0009_sweetness.png dooffy_ikony_christmas_0010_bear.png ********************************************************** ///////////////////////////////////////// / / / / / Dooffy Design / / / / / ///////////////////////////////////////// ********************************************************** www.dooffy.com Dal?í linky: www.dooffy.com www.adweby.com www.nejelektro.cz - elektro pro ka?dou domácnost www.mobilfun.cz REKLAMA ---------------------------------------------------------------- ADWEBY **************************************************************** MOTTO: Na?í vizí je spokojený zákazník Spoleènost ADweby se specializuje na vývoj systémù v oblasti internetových a intranetových produktù. Ji? øadu let vyvíjíme na?e systémy jakým je redakèní-publikaèní systém AD-RS, který pro?el dlouholetým vývojem. Dále v na?em portfoliu najdete kompletní systém pro elektronické obchodování po internetu - AD-shop. Novì jsme vyvinuli dùmyslný systém pro realitní kanceláøe - AD-RK. Dal?í novinkou, kterou mù?eme na?im zákazníkùm poskytnou je zbrusu nový systém fungující na bázi youtube.com - AD-video. Na?e spoleènost Vám garantuje kvalitní zpracování, na?e vlastní systémy pro va?e podnikání a prezentaci, profesionalitu a kompletní servis. Máme za sebou ji? desítky projektù a spokojené zákazníky nejen v oblasti internetových prezentací, ale také v oblasti grafiky (loga, webdesigny, vizitky, letáky...) a programování. Oslovte ná? tým a udìláme Va?í firmu úspì?nìj?í. Co je pro nás dùle?ité: * Kvalitní grafické a programové zpracování dle nejnovìj?ích trendù a standardù * Inovace a vývoj * Sledování moderních trendù v oblasti grafického a programového zpracování * Profesionální pøístup * Spokojenost zákazníka * Flexibilita * Pøátelské jednání * Pomìr cena/výkon * Individuální pøístup * Vytváøení dlouhodobých vztahù s klienty Je?tì jednou bychom touto cestou chtìli podìkovat v?em firmám, které nás oslovily, pro které jsme mìli tu èest vytváøet webové projekty, grafické èi programátorské práce. Pota?mo podìkování také posíláme v?em lidem, kteøí nás podporují a pomáhají nám rùst. Dìkujeme Tým ADweby & Dooffy Design (2009 - Czech Republic) Kontakt: [email protected] www.adweby.com
11
 dooffy ikony christmas 0001 ice skate
View collection
25856
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0001_ice_skate.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0001_ice_skate.png
11
 dooffy ikony christmas 0010 bear
View collection
25768
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0010_bear.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0010_bear.png
11
 dooffy ikony christmas 0005 tree
View collection
25311
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0005_tree.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0005_tree.png
11
 dooffy ikony christmas 0008 candles
View collection
24317
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0008_candles.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0008_candles.png
11
 dooffy ikony christmas 0003 santa
View collection
25860
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0003_santa.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0003_santa.png
11
 dooffy ikony christmas 0007 decor
View collection
25351
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0007_decor.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0007_decor.png
11
 dooffy ikony christmas 0004 apple
View collection
24626
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0004_apple.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0004_apple.png
11
 dooffy ikony christmas 0009 sweetness
View collection
24198
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0009_sweetness.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0009_sweetness.png
11
 dooffy ikony christmas 0002 present
View collection
22962
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0002_present.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0002_present.png
11
 christmas icon
View collection
24619
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0006_nature.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0006_nature.png
11
 dooffy design icon
View collection
25032
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/orig/dooffy_ikony_christmas_0000_dooffy_design.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Christmas/thumb/64/dooffy_ikony_christmas_0000_dooffy_design.png
11