Preview
Collection: Dooffy Design Flags. | Author: Dooffy Design | License: Free for commercial use | Read me

Read me

Dooffy Design Flags By: Dooffy Design License: Free for commercial use Count: 28 Icon set page: http://www.dooffy.com ********************************************************** ///////////////////////////////////////// / / / / / Dooffy Design / / / / / ///////////////////////////////////////// ********************************************************** www.dooffy.com Dooffy Design Vám pøiná?í zcela zdarma grafické doplòky pro Vá? web, grafiku, prezentaci nebo jen tak pro zábavu. Budu rád, kdy? se vám mé práce líbí a opìt nav?tívíte mé webové stránky www.dooffy.com popø. tyto stránky dále doporuèíte svým pøátelùm a známým nebo si nalinkujete mùj web. ********************************************************** Je to ji? nìjaký ten pátek, kdy jsem vám naposledy pøinesl z mé dílny nìjaké ty ikony zdarma (pøesnì 30.dubna 2009). Není to o tom, ?e bych pro vás nic nechtìl udìlat, ale hold èasu je obèas ponìkud ménì a je tøeba se taky nìèím ?ivit. V poslední dobì jste se doèkali nìkolika doplòkù pro va?e Photoshopy v podobì originálních stylù nebo nové sady pøechodù. Dnes jsem pro vás pøichystal dal?í lahùdku, která se vám mù?e hodit: jedná se o vlajky evropské unie podané formou ikon. Novì jsem tyto ikony pøichystal v jednou tak velké velikosti a to a? 512x512 px (dal?í velikosti jsou: 256x256, 128x128, 64x64 a 32x32px). Vyu?ití najdete zejména na svých webových stránkách, pro va?e projekty, do prezentací, grafiky no zkrátka va?í fantazii se meze nekladou... ;o) Pokud se vám tato má práce líbí, doporuète mùj web svým známým a kamarádùm. Budu rád... ;o) Na závìr je?tì jedna drobnost, spousta autorù, kteøí se zabývají podobnými vìcmi vydává své free grafiky jen pro osobní pou?ití. Pak je tu druhá èást, která vám nabídne své práce nejen pro osobní domácí pou?ití, ale také lze tyto práce pou?ít i v komerèní sféøe... a to je ná? pøípad. Tyto ikony mù?ete pou?ívat i pro komerèní sféru (nelze v?ak tyto ikony prodávat bez souhlasu autora). Mìjte se fajn a dr?te vlnu. Dooffy ;o) http://www.dooffy.com/cs/ikony-ke-stazeni-vlajky-evropske-unie-eu-free-icons-download.html European Union Flags - Vlajky Evropské Unie V balíku ikon najdete vlajky jednotlivých státù evropské unie (EU - European Union - stav k roku 2009): * Belgie (Belgium) * Bulharsko (Bulgaria) * Èesko (Czech Republic) * Dánsko (Denmark) * Estonsko (Estonia) * Finsko (Finland) * Francie (France) * Irsko (Ireland) * Itálie (Italy) * Kypr (Cyprus) * Litva (Lithuania) * Loty?sko (Latvia) * Lucembursko (Luxembourg) * Maïarsko (Hungary) * Malta (Malta) * Nìmecko (Germany) * Nizozemsko (Netherlands) * Polsko (Poland) * Portugalsko (Portugal) * Rakousko (Austria) * Rumunsko (Romania) * Øecko (Greece) * Slovensko (Slovakia) * Slovinsko (Slovenia) * Spojené království (United Kingdom) * ?panìlsko (Spain) * ?védsko (Sweden) Tento SET ikon je zabalený do archívu ZIP a rozdìlený na tøi základní adresáøe s názvy: JPG PNG PNG - no background - bez pozadi (v tomto adresáøi najdete 3D písmena a znaky bez pozadí, tak?e nemusíte písmena oøezávat - pouze je vlo?íte do va?í grafiky...) INFORMACE V ÈE?TINÌ: Autor: Dooffy Design Licence: Freeware (komerèní vyu?ití povoleno...) Èeský název setu: Vlajky Evropské Unie Anglický název setu: European Union Flags Poèet ikon: 27 ks Velikost ikon: 512x512, 256x256, 128x128, 64x64 a 32x32 px Formáty: JPG, PNG, PNG bez pozadí Formát ke sta?ení: archív ZIP Velikost archívu: 4,8 MB Webové stránky autora: www.dooffy.com Sta?ení ikon: dole na konci èlánku ENGLISH INFO: Autor: Dooffy Design Licence: Freeware (Commercial usage: Allowed) Czech name: Vlajky Evropské Unie English name: European Union Flags Count: 27 Size icons: 512x512, 256x256, 128x128, 64x64 a 32x32 px Format: JPG, PNG, PNG (no backround) Format download: ZIP Size ZIP: 4,8 MB Web sites - Author: www.dooffy.com Názvy ikon - Name icons (øazeno podle abecedy): dooffy_design_icons_EU_flags_Austria.png dooffy_design_icons_EU_flags_Belgium.png dooffy_design_icons_EU_flags_Bulgaria.png dooffy_design_icons_EU_flags_Cyprus.png dooffy_design_icons_EU_flags_Czech_Republic.png dooffy_design_icons_EU_flags_Denmark.png dooffy_design_icons_EU_flags_Estonia.png dooffy_design_icons_EU_flags_European_Union.png dooffy_design_icons_EU_flags_Finland.png dooffy_design_icons_EU_flags_France.png dooffy_design_icons_EU_flags_Germany.png dooffy_design_icons_EU_flags_Greece.png dooffy_design_icons_EU_flags_Hungary.png dooffy_design_icons_EU_flags_Ireland.png dooffy_design_icons_EU_flags_Italy.png dooffy_design_icons_EU_flags_Latvia.png dooffy_design_icons_EU_flags_Lithuania.png dooffy_design_icons_EU_flags_Luxembourg.png dooffy_design_icons_EU_flags_Malta.png dooffy_design_icons_EU_flags_Netherlands.png dooffy_design_icons_EU_flags_Poland.png dooffy_design_icons_EU_flags_Portugal.png dooffy_design_icons_EU_flags_Romania.png dooffy_design_icons_EU_flags_Slovakia.png dooffy_design_icons_EU_flags_Slovenia.png dooffy_design_icons_EU_flags_Spain.png dooffy_design_icons_EU_flags_Sweden.png dooffy_design_icons_EU_flags_United_Kingdom.png ENJOY Dooffy ********************************************************** Created by Dooffy Design 2009 ©, Czech Republic - www.dooffy.com ********************************************************** ///////////////////////////////////////// / / / / / Dooffy Design / / / / / ///////////////////////////////////////// ********************************************************** www.dooffy.com Pokud vás zaujaly mé práce a myslíte si, ?e by se vám nebo va?í firmì hodily mé slu?by, urèitì se podívejte na mé reference. Na webových stránkách s mými referencemi najdete velkou paletu prací co jsem realizoval pro malé èi velké firmy, sdru?ení èi jednotlivce. Stránku mých referencí najdete zde na této webové adrese (tento web obsahuje star?í reference): www.dooffy.com/reference anebo http://www.dooffy.com/cs/graficke-prace.html (obsahuje více informací a také více referencí) Pøehled slu?eb: * Loga a logotypy - pro firmy, obèanská sdru?ení èi jednotlivce * Wallpapery - Tvorba profesionálních wallpaperù pro firmy i pro jednotlivce * Webdesign - návrhy grafiky webových systémù a stránek (Aktuální realizované zakázky najdete na adweby.com) * Inzerce - reklama do èasopisù (A4, A5 a dal?í inzertní rozmìry) * Letáky - ralizované letáky, letáèky atd. * Bannery - animované bannery ve Flashi, GIF èi statické bannery ve formátu JPG * Vizitky - pro fyzické osoby, firmy, sdru?ení * Hlavièkový papír - firemní hlavièkové papíry * Prezentace - návrhy firemních prezentací pro program MS Powerpoint * Pozvánky - firemní akce, rodinné, promoce * Návrhy polepù aut * DVD, CD Obaly - návrhy obalù DVD, CD - klasik, slim atd. * Pohlednice - pohlednice, zejména pro obce a mìsta (mo?nost výbìru z vlastní fotobanky) * Bro?ury a knihy * Etikety atd. - originální dárkové etikety, etikety na vína, samolepky * Trièka - návrhy potisku trièek * Grafický tuning automobilù * Tapety do mobilù * Dal?í grafické práce dle dohody... Kontakt | Contact: Ing. Martin Michalec Dooffy DESIGN [email protected] Czech Republic ********************************************************** Dal?í linky: www.dooffy.com www.adweby.com www.nejelektro.cz - elektro pro ka?dou domácnost www.mobilfun.cz REKLAMA ---------------------------------------------------------------- ADWEBY (www.adweby.com) **************************************************************** MOTTO: Na?í vizí je spokojený zákazník Spoleènost ADweby se specializuje na vývoj systémù v oblasti internetových a intranetových produktù. Ji? øadu let vyvíjíme na?e systémy jakým je redakèní-publikaèní systém AD-RS, který pro?el dlouholetým vývojem. Dále v na?em portfoliu najdete kompletní systém pro elektronické obchodování po internetu - AD-shop. Novì jsme vyvinuli dùmyslný systém pro realitní kanceláøe - AD-RK. Dal?í novinkou, kterou mù?eme na?im zákazníkùm poskytnou je zbrusu nový systém fungující na bázi youtube.com - AD-video. Na?e spoleènost Vám garantuje kvalitní zpracování, na?e vlastní systémy pro va?e podnikání a prezentaci, profesionalitu a kompletní servis. Máme za sebou ji? desítky projektù a spokojené zákazníky nejen v oblasti internetových prezentací, ale také v oblasti grafiky (loga, webdesigny, vizitky, letáky...) a programování. Oslovte ná? tým a udìláme Va?í firmu úspì?nìj?í. Co je pro nás dùle?ité: * Kvalitní grafické a programové zpracování dle nejnovìj?ích trendù a standardù * Inovace a vývoj * Sledování moderních trendù v oblasti grafického a programového zpracování * Profesionální pøístup * Spokojenost zákazníka * Flexibilita * Pøátelské jednání * Pomìr cena/výkon * Individuální pøístup * Vytváøení dlouhodobých vztahù s klienty Je?tì jednou bychom touto cestou chtìli podìkovat v?em firmám, které nás oslovily, pro které jsme mìli tu èest vytváøet webové projekty, grafické èi programátorské práce. Pota?mo podìkování také posíláme v?em lidem, kteøí nás podporují a pomáhají nám rùst. Dìkujeme Tým ADweby & Dooffy Design (2009 - Czech Republic) Kontakt: [email protected] www.adweby.com
28
 dooffy design icons EU flags Luxembourg
View collection
11111
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Luxembourg.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Luxembourg.png
28
 dooffy design icons EU flags European Union
View collection
13884
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_European_Union.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_European_Union.png
28
 dooffy design icons EU flags Italy
View collection
10569
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Italy.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Italy.png
28
 dooffy design icons EU flags Netherlands
View collection
11430
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Netherlands.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Netherlands.png
28
 dooffy design icons EU flags France
View collection
10510
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_France.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_France.png
28
 dooffy design icons EU flags Spain
View collection
14622
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Spain.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Spain.png
28
 dooffy design icons EU flags Sweden
View collection
12210
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Sweden.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Sweden.png
28
 dooffy design icons EU flags Denmark
View collection
11522
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Denmark.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Denmark.png
28
 dooffy design icons EU flags United Kingdom
View collection
15816
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_United_Kingdom.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_United_Kingdom.png
28
 dooffy design icons EU flags Germany
View collection
10541
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Germany.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Germany.png
28
 dooffy design icons EU flags Portugal
View collection
15882
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Portugal.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Portugal.png
28
 dooffy design icons EU flags Poland
View collection
8967
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Poland.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Poland.png
28
 dooffy design icons EU flags Czech Republic
View collection
11282
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Czech_Republic.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Czech_Republic.png
28
 dooffy design icons EU flags Belgium
View collection
10821
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Belgium.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Belgium.png
28
 dooffy design icons EU flags Greece
View collection
11559
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Greece.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Greece.png
28
 dooffy design icons EU flags Romania
View collection
11584
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Romania.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Romania.png
28
 dooffy design icons EU flags Hungary
View collection
11538
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Hungary.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Hungary.png
28
 dooffy design icons EU flags Bulgaria
View collection
9931
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Bulgaria.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Bulgaria.png
28
 dooffy design icons EU flags Slovakia
View collection
12280
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Slovakia.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Slovakia.png
28
 dooffy design icons EU flags Finland
View collection
9471
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Finland.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Finland.png
28
 dooffy design icons EU flags Slovenia
View collection
11208
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Slovenia.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Slovenia.png
28
 dooffy design icons EU flags Austria
View collection
11528
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Austria.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Austria.png
28
 dooffy design icons EU flags Latvia
View collection
11763
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Latvia.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Latvia.png
28
 dooffy design icons EU flags Ireland
View collection
10435
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Ireland.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Ireland.png
28
 dooffy design icons EU flags Ireland
View collection
10435
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Ireland.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Ireland.png
28
 dooffy design icons EU flags Lithuania
View collection
11478
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Lithuania.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Lithuania.png
28
 dooffy design icons EU flags Cyprus
View collection
9877
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Cyprus.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Cyprus.png
28
 dooffy design icons EU flags Malta
View collection
9684
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/orig/dooffy_design_icons_EU_flags_Malta.png
https://iconizer.net/files/Dooffy_Design_Flags/thumb/64/dooffy_design_icons_EU_flags_Malta.png
28